ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА 2021 – 2022 РОКИ
 
   І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» (далі − Закон) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
Основним завданням Національного агентства є здійснення комплексу превентивних заходів, спрямованих на запобігання корупції та будь-яким її проявам, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, що випливає з повноважень Національного агентства, визначених у ст. 11 Закону. Національне агентство є спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції (ст. 1 Закону).
   Антикорупційна програма Національного агентства з питань запобігання корупції на 2021 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання вимог ст. 19 Закону.
  Метою Антикорупційної програми є запровадження комплексу додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності Національного агентства, розроблених з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків.
   При розробці Антикорупційної програми Національне агентство керувалося вимогами ст. 171 Закону, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (далі – Порядок). Також враховано Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства від 19.01.2017 № 31.
   Загальна відомча політика Національного агентства щодо запобігання та протидії корупції заснована на Законі та враховує зміни, яких зазнали статус та засади організації діяльності Національного агентства внаслідок прийняття Закону України від 02.10.2019 № 140-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції». Законодавчо забезпечені засади незалежності діяльності Національного агентства, а також зміни, обумовлені цим Законом, спрямовані суттєво знизити потенціал виникнення корупційних ризиків на всіх рівнях управлінської діяльності Національного агентства.
   Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в Національному агентстві ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності, неупередженості, доброчесності, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.
   Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Національному агентстві вживаються такі заходи:
   прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність Національного агентства системи управління ризиками;
   надання консультацій працівникам Національного агентства стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;
моніторинг та контроль за виконанням працівниками Національного агентства актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;
   перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Національного агентства, засоби електронного зв’язку Національного агентства, щодо причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень;
   проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників Національного агентства, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;
   проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Національному агентстві;
   запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об’єктах інформаційної діяльності Національного агентства;
   взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції;
контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларації), що подаються працівниками Національного агентства, в порядку, визначеному Головою Національного агентства;
   перевірка працівників Національного агентства на доброчесність та моніторинг їхнього способу життя в порядку, визначеному Головою Національного агентства;
заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
   вжиття заходів щодо захисту працівників Національного агентства, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного агентства;
реалізація антикорупційної програми Національного агентства та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.
   З метою реалізації засад загальної відомчої політики у Національному агентстві прийняті акти, перелік яких наведений у додатку 1 до цієї Антикорупційної програми.
   Для забезпечення доброчесності працівників Національного агентства, забезпечення дотримання вимог Закону в апараті Національного агентства функціонує Управління внутрішнього контролю у складі відділу з питань запобігання корупції та відділу внутрішнього контролю.
   З метою якісної актуалізації принципів і стандартів етичної поведінки працівників Національного агентства під час виконання ними своїх службових повноважень, забезпечення їх повного розуміння та ефективного застосування буде прийнято новий Кодекс етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (відповідальний структурний підрозділ за виконання заходу – Управління внутрішнього контролю, строк виконання – березень 2021 року).
  Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання до розділу І       Антикорупційної програми протягом 30 календарних днів буде внесено відповідні зміни, – доповнено заходами з реалізації Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.
   Положення Антикорупційної програми є обов’язковими для дотримання усіма працівниками Національного агентства.
ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Національного агентства та заходи щодо їх усунення
   Оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного агентства проведено відповідно до вимог Методології.
Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного агентства наказом Національного агентства від 15.07.2020 № 302/20 (зі змінами, внесеними наказом Національного агентства від 08.12.2020 № 556/20) створено Комісію з оцінки корупційних ризиків та оцінки виконання антикорупційної програми в Національному агентстві (далі – Комісія).
   З метою залучення громадськості та експертів до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Національного агентства зазначений вище наказ було розміщено на офіційному вебсайті Національного агентства.
   Комісія складається з 18 представників структурних підрозділів апарату Національного агентства та 2-х експертів від громадських організацій (за згодою):
   Білецького Андрія Володимировича – члена Громадської ради при Національному агентстві, представника громадської організації «Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні»;
   Хутор Тетяни Миколаївни − члена Громадської ради при Національному агентстві, представника громадської організації «Інститут законодавчих ідей».
   Комісією складено робочий план, затверджений головою Комісії 04.09.2020, в якому визначено 49 об’єктів оцінки корупційних ризиків відповідно до напрямів діяльності Національного агентства, строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків.
   Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Національного агентства проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Національного агентства на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Національного агентства.
   Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного агентства використано такі джерела інформації: закони та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Національного агентства, локальні акти, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, а також відомості із відкритих джерел (публікації в засобах масової інформації), матеріали перевірок, листування з фізичними та юридичними особами.
   З метою виявлення найбільш вразливих напрямів діяльності Національного агентства, а також притаманних їм корупційних ризиків Комісія провела анкетування внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін Національного агентства. За результатами анкетування було встановлено, що, на думку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, найбільш вразливими до корупційних проявів у діяльності Національного агентства є функції, пов’язані з контролем та перевіркою декларацій, що передбачають доступ до державних реєстрів та баз даних, а також здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.
   Як наслідок, Комісія ідентифікувала 27 корупційних ризиків у діяльності Національного агентства, здійснила їх формальне визначення, проаналізувала наявні заходи контролю та розпочала визначення рівнів їх пріоритетності.
   У зв’язку з прийняттям Рішення Конституційного Суду України
від 27.10.2020 № 13-р/2020 робота Комісії, спрямована на завершення оцінки корупційних ризиків в діяльності Національного агентства та складення звіту за її результатами, була зупинена до внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення контрольних функцій, яких Національне агентство було позбавлене.
   15.12.2020 Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому Закон України № 1079-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції» та Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України» (законопроєкт за реєстраційним № 4471 від 07.12.2020).
   У зв’язку з цим Комісія відновила свою роботу, схвалила у новій редакції формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації, в якому описала 28 корупційних ризиків, здійснила оцінку їх пріоритетності (ступеня), схвалила звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного агентства (додаток 2) та додатки до нього (додаток 1, додаток 2).
ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
   Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Національному агентстві проводяться з метою підтримання рівня знань працівників Національного агентства, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
   Навчання проводитиметься відповідно до Плану-графіка навчальних заходів з антикорупційної тематики в Національному агентстві з питань запобігання корупції на 2021 – 2022 роки (додаток 3).
   У темах навчальних заходів особлива увага приділена питанням доброчесності як невід’ємної складової діяльності працівників Національного агентства, несвоєчасності подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей у деклараціях, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.
   Крім навчання, Управління внутрішнього контролю відповідно до покладених функцій проводиться консультації працівників Національного агентства щодо дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.
   Антикорупційна програма розміщується на офіційному вебсайті Національного агентства (у розділі «Про НАЗК») та перебуває у вільному доступі для усіх працівників Національного агентства та громадськості. Антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників Національного агентства, в тому числі новопризначених.
ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Моніторинг виконання Антикорупційної програми
   Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у фіксуванні прогресу та фактів виконання заходів, передбачених у Антикорупційній програмі, а саме заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходів з усунення  (мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів.
   Суб’єктом, відповідальним за здійснення періодичного моніторингу виконання Антикорупційної програми, є Управління внутрішнього контролю.
   Керівники самостійних структурних підрозділів у термін до 15 червня та до 15 грудня кожного календарного року надають Управлінню внутрішнього контролю інформацію про стан виконання заходів, передбачених у Антикорупційній програмі, за виконання яких вони є відповідальними.
   За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Управління внутрішнього контролю у термін до 30 червня та 30 грудня кожного календарного року готує і подає Голові Національного агентства звіт про стан виконання Антикорупційної програми.
   Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті Національного агентства (у розділі «Про НАЗК»).
   Оцінка виконання Антикорупційної програми
   Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за критеріями своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результатів (впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до прийняття Антикорупційної програми та після її впровадження).
   Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми, є Комісія.
   Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється у термін до 30 січня кожного календарного року.
Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія має право одержувати від структурних підрозділів інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів, які не входять до її складу.
   Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті Національного агентства (у розділі «Про НАЗК»).
   У разі встановлення невиконання або неналежного виконання антикорупційної програми Національного агентства голова Комісії, який одночасно є керівником Управління внутрішнього контролю, інформує про такі факти Голову Національного агентства для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.
Періодичний перегляд Антикорупційної програми
   Періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється у визначених Антикорупційною програмою випадках, але не рідше одного разу на рік за результатами щорічної оцінки її виконання.
Антикорупційна програма переглядається в таких випадках:
   за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної програми (у разі потреби);
   встановлення за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми неефективності передбачених нею заходів;
   виявлення нових корупційних ризиків у діяльності Національного агентства;
   внесення змін до антикорупційного законодавства, в тому числі щодо регулювання діяльності Національного агентства;
   затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної програми з її виконання (протягом 30 календарних днів з дня затвердження).
   Антикорупційна програма може бути переглянута й з інших підстав за пропозицією будь-якого працівника Національного агентства. Такі пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються голові Комісії.
   Голова Комісії, отримавши пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх обговорення Комісією та надає Комісії свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
   Комісія розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної програми та за необхідності готує відповідні пропозиції Голові Національного агентства. Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає Голова Національного агентства.
   Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми доводиться до відома усіх працівників Національного агентства, розміщується на офіційному вебсайті Національного агентства (у розділі «Про НАЗК») та перебуває у вільному доступі для усіх працівників Національного агентства та громадськості.
 

В.о. керівника Управління
внутрішнього контролю
Національного агентства з питань
запобігання корупції                                                                 Ярослав ДУХ


   Звіт про роботу уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції в виконавчому апараті Волноваської районної ради за 2021 рік.

   Заходи щодо попередження проявів корупції серед посадових осіб виконавчого апарату Волноваської районної ради Донецької області на 2021 - 2022 роки

   Звіт за 2 квартал  про виконання заходів щодо запобігання корупції

   Пам`ятка з попередженням про персональну відповідальність кожного працівника виконавчого апарату районної ради за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статтей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають.

   Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора